Fiskar i svenska vattendrag

Sverige är ett fantastiskt land för fritidsfiskare. Från Ystad till Haparanda finns omkring 100 000 sjöar som är större än en hektar. Tillsammans med ett oräkneligt antal älvar, åar och bäckar utgör vattendragen nästan en tiondel av Sveriges totala landareal. Landets fem största sjöar omfattas dessutom av lagen för fritt handredskapsfiske, vilket i princip innebär att vem som helst får fiska i dem så länge man följer de bestämmelser som finns.

Av de totalt 255 arter som lever i svenska vatten räknas 52 till sötvattensfiskar. Gränsen mellan salt- och sötvattensfisk är emellertid subjektiv snarare än biologisk. Ett dussin arter av sötvattensfisk förekommer exempelvis även i marin miljö, medan saltvattensfiskar som lax regelbundet vandrar upp i älvar och sjöar för att leka. Något som ytterligare försvårar definitionen är omfattande om- och inplantering av arter som till exempel gös, regnbågsöring och karp.

För att en fiskart ska kunna överleva i en viss miljö krävs specifika förutsättningar. Det vanligaste är att svenska sjöar domineras av en eller ett antal fåtalarter. Generellt sett gäller att ett vattendrags storlek och djup är relativt proportionerligt mot antal arter som kan leva tillsammans i det. En större sjö har som regel mer näring och fler vikar etc. för dess arter att dela på.

Varje fiskebestånd kräver balans för att kunna upprätthållas. Faktorer som överfiske och miljöpåverkan eller inplantering av främmande arter kan medföra stora konsekvenser både för beståndet och vattendraget i sig.

Några exempel på svenska sötvattensfiskar är abborre, gädda, gös, öring, harr, röding, mört, regnbåge, havsöring, lax, braxen, sik, ruda, lake, sarv, karp, asp och hornsimpa.

Den vanligaste arten i svenska vattendrag är Medelpads landskapsfisk abborren, som förekommer i hela landet från fjälltrakternas näringsrika slättsjöar ned till Skånes åar.
Abborren är en typisk rovfisk som ofta jagar i stim och tar byten i alla storlekar. Sportfiskerekordet för abborre är 3.15 kg.

Kungen bland rovfiskarna är dock tveklöst gäddan, vars enda naturliga fiender ofta begränsar sig till andra, större gäddor. En gädda livnär sig primärt på andra fiskar upp till hälften av sin egen storlek, men kan om tillfälle ges även ge sig på fåglar, sorkar och reptiler. Honorna blir som regel större än hanarna och kan nå en längd på en och en halv meter, samt en vikt på över 20 kg.

Den populäraste sportfisken sett till hur mycket pengar den inbringar i den inhemska fisketurismen är kanske inte oväntat laxen. Trots att arten minskat avsevärt i och med utbyggnaden av vattenkraftverk i de svenska älvarna omsätter sportfisket av lax årligen runt en halv miljard kr. Specifikt för lax är att de skiftar i färg beroende på ålder och levnadsmiljö. Den största insjölax som fångats i Sverige vägde 20.4 kg.

De flesta svenska sötvattensfiskar kan fångas utan restriktioner, medan ett fåtal arter är helt eller delvis fredade från fiske för att säkerställa deras bestånd. Sveriges största sötvattensfisk malen är en av de arter som anses hotade, och därför omedelbart måste släppas tillbaka om den skulle fångas. Ett annat exempel är den europeiska ålen, vars bestånd uppskattas vara nere på omkring en procent av motsvarande bestånd från 1970-talet.

]]>